ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (amt/AMT_RIB)

Eksisterende affaldsforbrændingsanlæg (0)
eksisterende eksisterende
Virksomheder (1)
Planlagt (2)
Planlagt Planlagt
Eksisterende Eksisterende
Vindmøller (3)
Artilleristandpladser (4)
Eksisterende (5)
Eksisterende Eksisterende
Fremtidige Fremtidige
Skydebaner (6)
Sendemaster (7)
Større TV- eller Radiosendemast Større TV- eller Radiosendemast
Renseanlæg (8)
550_40080_naturcenter_2016 (9)
Motorsportsbaner (10)
Lufthavne (11)
Fremtidig udv. af kraftværk (12)
Fremtidig udv. af kraftværk Fremtidig udv. af kraftværk
Kraftværk Kraftværk
kirke i bymæssige omgivelser (13)
Kirke i bymæssige omgivelser Kirke i bymæssige omgivelser
Fritliggende kirke Fritliggende kirke
Godsbaneterminal reservation (14)
Flyvepladser (15)
Dambrug (16)
Motorvej (statsvej) (17)
Motervej (statsvej) Motervej (statsvej)
Overordnet vejnet i øvrigt (amtsveje9 Overordnet vejnet i øvrigt (amtsveje9
Fremtidigt overordnet vejnet Fremtidigt overordnet vejnet
Vandloeb med mulig overfladevandindvinding 2016 (18)
Særligt naturvidenskabeligt interesseområde - A (19)
Særligt naturvidenskabeligt interesseområde - A Særligt naturvidenskabeligt interesseområde - A
Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk - B1 Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk - B1
Laksefiskevand - B2 Laksefiskevand - B2
Karpefiskevand - B3 Karpefiskevand - B3
Vandløb, der skal anvendes til afledning af vand - C Vandløb, der skal anvendes til afledning af vand - C
Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk (påvirket af okker) - B1 (F) Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk (påvirket af okker) - B1 (F)
Laksefiskevand (påvirket af okker) - B2 (F) Laksefiskevand (påvirket af okker) - B2 (F)
Karpefiskevand (påvirket af okker) - B3 (F) Karpefiskevand (påvirket af okker) - B3 (F)
Vandløb, der er påvirket af spildevand - D Vandløb, der er påvirket af spildevand - D
Vandløb forureningsfølsomme (20)
Amtsvandløb (21)
Amtsvandløb Amtsvandløb
Kommunevandløb Kommunevandløb
Private vandløb Private vandløb
Rørlagte vandløb Rørlagte vandløb
Olietransmissionsledning (22)
Eksisterende transmissionsledning (23)
eksisterende transmissionsledning eksisterende transmissionsledning
fremtidig transmissionsledning fremtidig transmissionsledning
eksisterende fordelingsledning eksisterende fordelingsledning
fremtidig fordelingsledning fremtidig fordelingsledning
Eksisterende (24)
Eksisterende Eksisterende
Fremtidige Fremtidige
Gods/Person (25)
Gods/Person Gods/Person
Gods Gods
Godsbane reservation (26)
Eksisterende jordkabel (27)
Eksisterende jordkabel Eksisterende jordkabel
Eksisterende luftledning Eksisterende luftledning
Fremtidige Fremtidige
Cykelstireservation (28)
Område til vindmølleklynge (29)
Område reserveret til vindmøller Område reserveret til vindmøller
Område til vindmølleklynge Område til vindmølleklynge
Område til vindmøllepark Område til vindmøllepark
Veje støjzone (30)
Værdifuldt landbrugsområde (31)
Værdifuldt landbrugsområde Værdifuldt landbrugsområde
Værd. landbrug og NATURA2000 Værd. landbrug og NATURA2000
Værd. landbrug og skovrejsning Værd. landbrug og skovrejsning
Værd. landbrug og natur Værd. landbrug og natur
Værd. landbrug og natur og skovrejsning Værd. landbrug og natur og skovrejsning
Værd. landbrug og grundvand Værd. landbrug og grundvand
Værd. landbrug og grundvand og skovrejsning Værd. landbrug og grundvand og skovrejsning
Værd. landbrug og grundvand og natur Værd. landbrug og grundvand og natur
Værd. landbrug og grundvand og natur og skovrejsning Værd. landbrug og grundvand og natur og skovrejsning
Værdifuldt landskabsområde (32)
Værdifuldt kystlandskab (33)
Større uforstyrret landskab (34)
Vindmøller støjzone (35)
Forsvarets omr. støjzone (36)
Skydebaner støjzone (37)
Skovrejsningsområde (38)
skovrejsning uønsket skovrejsning uønsket
øvrigt skovrejsningsområde øvrigt skovrejsningsområde
skovrejsningsområde skovrejsningsområde
Natura 2000 områder (39)
Graveområde (40)
graveområde graveområde
kortlagt kortlagt
øvrigt øvrigt
Paragraf 3 beskyttede søer (41)
A -målsætning (42)
Hovedindsatsområder - naturkvalitetsmålsætning (43)
Nitratfølsomt indvindingsområde (44)
Naturområde (45)
A - Særligt naturvid. int. omr. (46)
a a
b b
c c
Motorsport støjzone (47)
Maksimal boredybde 2016 (48)
0 0
30 30
30 disp til 50m 30 disp til 50m
40 40
40 disp til 60m 40 disp til 60m
50 50
50 disp til 50m 50 disp til 50m
60 60
Lufthavne støjzone (49)
VMPII-område (50)
lavbundsareal - pot. egnet lavbundsareal - pot. egnet
øvrigt lavbundsareal øvrigt lavbundsareal
Kystnærhedszonen (51)
Ikke målsat (52)
ikke målsat ikke målsat
ll ll
lll lll
Kirkeomgivelser (53)
Kildepladser (54)
Jernbane støjzone (55)
Indvindingsoplande til vandværker (56)
Fredet område på land (57)
fredet område på land fredet område på land
fredet område på søterritoriet fredet område på søterritoriet
Forsvarets arealer (58)
Søer - forureningsfølsom (59)
ja ja
Flyvepladser støjzone (60)
Eksisterende skov og plantage (61)
områder med særlige drikkevandsinteresser (62)
Områder med begrænsede drikkevandsinteresser Områder med begrænsede drikkevandsinteresser
Områder med drikkevandsinteresser Områder med drikkevandsinteresser
Områder med særlige drikkevandsinteresser Områder med særlige drikkevandsinteresser
Deponeringsanlæg (63)
Byzone (64)
byzone byzone
fremtidigt byområde fremtidigt byområde
planlagt byområde planlagt byområde
eksisterende sommerhusområde eksisterende sommerhusområde
fremtidigt sommerhusområde fremtidigt sommerhusområde
Bevaringsværdigt kulturmiljø (65)