ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token

Generate KML (amt/AMT_RIB)

Layers:
  Eksisterende affaldsforbrændingsanlæg (0)
  Virksomheder(1)
  Planlagt(2)
  Vindmøller(3)
  Artilleristandpladser(4)
  Eksisterende(5)
  Skydebaner(6)
  Sendemaster(7)
  Renseanlæg(8)
  550_40080_naturcenter_2016(9)
  Motorsportsbaner(10)
  Lufthavne(11)
  Fremtidig udv. af kraftværk(12)
  kirke i bymæssige omgivelser(13)
  Godsbaneterminal reservation(14)
  Flyvepladser(15)
  Dambrug(16)
  Motorvej (statsvej)(17)
  Vandloeb med mulig overfladevandindvinding 2016(18)
  Særligt naturvidenskabeligt interesseområde - A(19)
  Vandløb forureningsfølsomme(20)
  Amtsvandløb(21)
  Olietransmissionsledning(22)
  Eksisterende transmissionsledning(23)
  Eksisterende(24)
  Gods/Person(25)
  Godsbane reservation(26)
  Eksisterende jordkabel(27)
  Cykelstireservation(28)
  Område til vindmølleklynge(29)
  Veje støjzone(30)
  Værdifuldt landbrugsområde(31)
  Værdifuldt landskabsområde(32)
  Værdifuldt kystlandskab(33)
  Større uforstyrret landskab(34)
  Vindmøller støjzone(35)
  Forsvarets omr. støjzone(36)
  Skydebaner støjzone(37)
  Skovrejsningsområde(38)
  Natura 2000 områder(39)
  Graveområde(40)
  Paragraf 3 beskyttede søer(41)
  A -målsætning(42)
  Hovedindsatsområder - naturkvalitetsmålsætning(43)
  Nitratfølsomt indvindingsområde(44)
  Naturområde(45)
  A - Særligt naturvid. int. omr.(46)
  Motorsport støjzone(47)
  Maksimal boredybde 2016(48)
  Lufthavne støjzone(49)
  VMPII-område(50)
  Kystnærhedszonen(51)
  Ikke målsat(52)
  Kirkeomgivelser(53)
  Kildepladser(54)
  Jernbane støjzone(55)
  Indvindingsoplande til vandværker(56)
  Fredet område på land(57)
  Forsvarets arealer(58)
  Søer - forureningsfølsom(59)
  Flyvepladser støjzone(60)
  Eksisterende skov og plantage(61)
  områder med særlige drikkevandsinteresser(62)
  Deponeringsanlæg(63)
  Byzone(64)
  Bevaringsværdigt kulturmiljø(65)
Layer Options: